LANDSCAPE

DESIGN & CONSTRUCTION

งานออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมสวนบ้านวรารมย์

จังหวัดกรุงเทพฯ

พื้นที่สวน : 100 ตารางวา

 

ผังบริเวณสวนบ้านเบื้องต้น

แบบสรุปสำหรับงานก่อสร้าง

สวนเมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้น

หลังคาที่จอดรถ

น้ำพุหน้าบ้าน

ซุ้มศาลานอนเล่น

หินเลข 8 ประดับ