URBAN DESIGN

งานออกแบบ วางผังบริเวณ และ ภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการกำหนดอาคาร วางผังบริเวณ ทางแยกต่างระดับลาดกระบัง

พื้นที่โครงการ : 131 ไร่

การกำหนดโซนนิ่งพื้นที่ เป็นส่วนต่างๆได้แก่ ส่วนอาคารสาธารณะไว้ด้านหน้า ภายในถัดมาเป็นส่วนที่พักของพนักงาน ส่วนในสุดจะเป็นที่พักของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่เดิมของโครงการ อาคารเดิม