LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม โครงการบ้านพักอาศัย + เกษตรกรรมแบบพอเพียง คุณสายใจ บุณยโชติมา

พื้นที่โครงการ : 13 ไร่

งานวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม พื้นที่โดยการแบ่งโซนโครงการเป็นส่วนต่างๆตามการใช้งาน

การจัดวางแปลงเกษตรให้เป็นระบบ การติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ การออกแบบทางเข้าโครงการ