LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม สวนบ้านเกษตร สุขุมวิท 49

จังหวัดกรุงเทพฯ

พื้นที่สวน : 3 ไร่

 

สวนข้างบ้านที่ต้องการพัฒนาเป็นแปลงเกษตรและเลี้ยงสัตว์

สไตล์ Tropical Modern

ออกแบบผังบริเวณเบื้องต้น 2-3 ทางเลือก

แบบพัฒนาจาก แบบร่าง C