LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการโรงงาน SEAGATE KORAT

พื้นที่โครงการ : 8.5 ไร่

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงงาน SEAGATE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำเขื่อนกั้นการกัดเซาะริมตลิ่ง และเก็บน้ำเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามขึ้น