LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม สวนบ้านพักมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

พื้นที่สวน : 1.5 ไร่

 

สวนเดิมสร้างสระว่ายน้ำไว้แล้ว โดยทำการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ๆเหลือเป็นที่จอดรถ

ผังบริเวณเบื้องต้น

ร่างที่ 2