LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบ วางผังบริเวณ ภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการรีสอร์ทริมทะเล จังหวัดระยอง

พื้นที่โครงการ : 10 ไร่

งานออกแบบวางผังรีสอร์มริมทะเล จังหวัดระยอง

จำนวน 150 ห้อง 3 TYPES ห้องบังกะโล - ห้อง BOUTIQUE - ห้อง STANDARD

แบบร่างผังโครงการ 2 ทางเลือก

ภาพร่างแบบพัฒนา

แบบผังบรรยากาศ 2 แบบ สำหรับเป็นทางเลือก

ทัศนียภาพริมถนน SKETCH UP