LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม เกษตรพอเพียง ฟาร์ม+สวนไม้ดอก+โฮมสเตย์

จังหวัดพัทลุง

พื้นที่สวน : 20 ไร่

 

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

แนวความคิดในการอกแบบ

พื้นที่ 20 ไร่ เริ่มต้นจากการต้องการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ รัชกาลที่ 9 โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบบริเวณผัง

พื้นที่รวมแบ่งเป็นสามโซน ได้แก่ พื้นที่เกษตรพอเพียง+สวนไม้ดอก+โฮมสเตย์

 

พื้นที่เกษตรพอเพียงให้เป็นไปตามหลัก พื้นที่น้ำ 3 ส่วน :พื้นที่สวน 3 ส่วน :พื้นที่นา 3 ส่วน :ที่พักอาศัย 1 ส่วน

 

พื้นที่โฮมสเตย์ สร้างไว้เพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายรวมของโครงการ

 

สวนไม้ดอก ได้แรงบันดาลใจจากสวน Kuekenholf ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

ผังบริเวณร่างเบื้องต้นครั้งที่ 1 การจัดวางสร้างแกนหลักเข้าสู่ เลข ๙

ร่างที่ 2 นำสัดส่วนของสวน Keukenholf มาปรับใส่ในพื้นที่

ร่างที่ 3 ลงรายละเอียดของสวนไม้ดอก

ร่างที่ 4 แบบผังสี

ร่างที่ 5