LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการรับเหมาภูมิทัศน์ สวนบ้านพัทยา

พื้นที่โครงการ : 2 ไร่

 

งานรับเหมาภูมิทัศน์ บ้านพัทยาแลนด์แอนด์เฮ้าส์

งานก่อสร้าง

 

ภาพหลังการเพิ่มเฟอร์นิเจอร์

 

ขั้นตอนระหว่างก่อสร้าง