LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการเกษตรเรียนรู้ MORI MORI

พื้นที่โครงการ : 6 ไร่

 

งานออกแบบภูมิทํศน์ เกษตรพอเพียงสำหรับเด็ก

ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร พร้อมจุดนั่งเล่น ชมวิวริมน้ำ

 

แบบร่างผังบริเวณ ทางเลือก

ผังบริเวณขั้นพัฒนา

ผังบริเวณ FINAL