LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบ-ก่อสร้าง ภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการ สวนบ้าน คุณคณิต

พื้นที่โครงการ : 100 ตารางวา

งานออกแบบก่อสร้าง สวน โดยปรับให้มีมุมมองจากชานนั่งเล่น และเน้นพื้นที่ตรงกลางเป็นลานหญ้าโล่ง เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่มาก ทำให้หญ้าไม่สามารถเติบโตได้ จึงใช้หินเกล็ดปูเพื่อความสวยงาม

รูปก่อนเข้างานก่อสร้าง

ออกแบบนำเสนอพร้อมราคาค่าก่อสร้าง

รูปหลังก่อสร้างเสร็จสิ้น