LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะหมูป่า จังหวัดตราด

พื้นที่โครงการ : -

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ เกาะหมูป่า จังหวัดตราด

เพื่อเชื่อมต่อเรือนจำชั่วคราว จังหวัดตราด และเกาะหมูป่า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดตราด