LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบวางผังและงานภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการ MEDICIA INSTUMENT SERVICE พร้อมบ้านพักอาศัย

พื้นที่โครงการ : 3200 ตารางเมตร

ชื่อผลงาน "Capsule"