LANDSCAPE

DESIGN & CONSTRUCTION

งานออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมสวนบ้าน

จังหวัดมหาสารคาม

พื้นที่สวน : 3 ไร่

 

ผังบริเวณสวนบ้าน

 

zoning โครงการ 2ทางเลือกโดยเจ้าของโครงการเลือกทางเลือกที่ 1

 

แบบร่างขั้นที่2 โดยเจ้าของโครงการเลือกทางเลือกที่ 2

 

พื้นที่โครงการก่อนการปรับปรุง