LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการสวนฝรั่งเศส บ้านคุณวิชิต

พื้นที่โครงการ : 3246 ตารางเมตร

โครงการออกแบบสวนสไตล์ฝรั่งเศส

การออกแบบสวนที่ดูแลง่าย เนื่องจากพื้นที่กว้าง ทั้งยังส่งเสริมตัวบ้านให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยการเน้นแกนและประติมากรรมแบบฝรั่งเศส