LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการสวนบ้านอังกฤษ ระยอง

พื้นที่โครงการ : 1000 ตารางเมตร

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบ้านสไตล์อังกฤษ จังหวัดระยอง โดยเน้นการใช้สวนหลังบ้านเป็นจุดพักผ่อน ทั้งเป็นมุมมองที่สวยงาม