LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบ วางผังบริเวณ และ ภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการบ้านพักอาศัยคุณประสิทธิ์ เขาใหญ่

พื้นที่โครงการ : 2.65 ไร่

งานออกแบบสวนบ้าน Sketch preliminary design ครั้งที่ 1

งานออกแบบสวนบ้าน Sketch preliminary design ครั้งที่ 2