LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการออกแบบรับเหมาภูมิทัศน์ สวนบ้าน HABITIA YARD

พื้นที่โครงการ : 100 ตารางวา

 

งานออกแบบรับเหมาภูมิทัศน์ สวนบ้าน HABITIA YARD

แบบร่างผังบริเวณ ทางเลือก

 

งานผังสี FINAL

 

ขั้นตอนการก่อสร้าง

 

งานก่อสร้าง Construction Finished

 

งานไฟส่องสว่าง LIGHTING