LANDSCAPE DESIGN & CONSTRUCTION

งานออกแบบรับเหมาภูมิสถาปัตยกรรมสวนบ้านโครงการนลินเรสสิเดนซ์ ถนนหทัยราษฎร์

พื้นที่สวน : 137 ตารางเมตร ค่าก่อสร้างและออกแบบ : 120,000 บาท

ชื่อผลงาน "Resort in Town"