LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบรับเหมาภูมิสถาปัตยกรรมสวนบ้านคุณทิศารีย์

พื้นที่สวน : 146 ตารางเมตร ค่าออกแบบ : 40,000 บาท

ชื่อผลงาน "Modern Tropical Garden"