LANDSCAPE

DESIGN & CONSTRUCTION

งานออกแบบและก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมสวนบ้านคุณกาญจนา กลิ่นบุปผา

จังหวัดชลบุรี

พื้นที่สวน : 835 ตารางเมตร

 

ผังบริเวณสวนบ้าน

รั้วบ้านและซุ้มทางเข้า

สวนภายในมุมมองจากห้องรับแขก

สวนมุมมองจากทางเข้าบ้าน

กระถางประดับหน้าบ้าน

มุมมองสวนจากทางเข้าหน้าบ้าน

มุมมองสวนจากที่จอดรถเข้าสู่ห้องครัวด้านหลังบ้าน