LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการสวนบ้านพักอาศัยคุณวิฑูรย์ บูรณะภิญโญ

พื้นที่โครงการ : 1,279 ตารางเมตร

ผลงานชื่อ " Minimalism"

การออกแบบเริ่มต้นจากการวางผังโซนนิ่งให้เลือกสามแบบ วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบ

เมื่อได้แบบจึงทำการลงรายะเอียดของสวน การเลือกวัสดุต่างๆ

จัดทำเป็นภาพ ISOMETIC ให้เห็นบรรยากาศ

ขยายรายละเอียดน้ำตก โดยมีรูปแบบให้เลือก

ออกแบบรั้วหน้าบ้าน โดยมีรูปแบบให้เลือก