LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร จังหวัด นครนายก

พื้นที่โครงการ : 9 ไร่

 

งานออกแบบภูมิทัศน์ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร จังหวัด นครนายก

แบบร่างผังบริเวณ ทางเลือก

 

งานผังสี FINAL

 

 

 

 

ผังบริเวณ FINAL

 

การขุดบ่อน้ำ