LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมคอนโดมิเนียม Happy Condo ลาดพร้าว 101

โครงการ Happy Avenue 101

พื้นที่โครงการ : 14,200 ตารางเมตร

งานออกแบบพื้นที่ต้อนรับ HAPPY AVNUE และเชื่อมการใช้งานของลานต่างๆด้านทางเดิน STAMPCONCRETE

มุมทางเข้ามีลานประติมากรรมที่โดดเด่น ทั้งน้ำพุ และงานปูนปั้น และลวดลายบนพื้นที่สวยงามเชื่อมทั้งอาคารทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกัน