LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการอพาร์ทเมนต์ Promo Place

พื้นที่โครงการ : 1,860 ตารางเมตร

"อพาร์ตเมนต์ที่ตอบสนองพื้นที่ใช้งาน ผสมผสานลานจอดรถเป็นลานกิจกรรมสำหรับผู้พักอาศัยได้"