LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม สวนบ้าน บุราสิริ

จังหวัดกรุงเทพฯ

พื้นที่สวน : 55 ตารางวา

 

ออกแบบสวนบ้าน 3 ทางเลือก เพื่อให้เลือกแนวทางที่สนใจ สำหรับลงรายละเอียดต่อไป

ผังบริเวณเบื้องต้น

ร่างที่ 2

ร่างที่ 3