LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบ ปรับปรุง ภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการโรงแรมโบนันซ่า รีสอร์ท

พื้นที่โครงการ : 12 ไร่

งานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงแรมโบนันซ่า เริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพพื้นที่เดิมถึงจุดเด่น-จุดด้อยของพื้นที่ และกำหนดงานที่ต้องปรับปรุงจุดต่างๆ

ตั้งแต่ทางเข้าโครงการ จุดต้อนรับลูกค้า พื้นที่ส่วนกลาง ไปจนถึงภูมิทัศน์ในห้องพัก

ผังวิเคราะหพื้นที่

ผังสรุปจุดปรับปรุงพัฒนาพื้นที่

ผังบริเวณ

ผังวิเคราะห์การใช้งานพื้นที่

แบบสเกตการปรับปรุงพื้นที่จุดต่างๆ

แบบขยาย Drop off โรงแรม

แบบขยายงานปรับปรุงระเบียงห้องพัก