LANDSCAPE DESIGN

งาน EIA ออกแบบภูมิทัศน

โครงการโรงแรม Bangkokcity กรุงเทพฯ

พื้นที่โครงการ : 1.7 ไร่

งานออกแบบพื้นที่สีเขียวสำหรับงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม โรงแรม Bangkok City

การคำนวณพื้นที่สีเขียว และ ปริมาณต้นไม้ในโครงการ