LANDSCAPE EIA & DESIGN

งานออกแบบ EIA และ ภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการ โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร

พื้นที่โครงการ : 13 ไร่

ผังบริเวณ FINAL EIA

แบบขยายสวนหน้าโครงการ